.

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

ĐỪNG CHÊ ...

           

 Đừng chê trời chẳng sáng trong ,
Khi đôi mắt bạn mang tròng kính đen .
Đừng chê thiên hạ nhát hèn ,
Khi bạn luôn có thói quen bạo hành .
Đừng chê tình cứ mong manh ,
Khi nhân văn bạn chẳng dành trao ai .
Đừng chê người khác hãm tài ,
Khi chưa hề có một ai khen mình .
Ngoa ngôn dễ bị đời khinh ,
Nên khi phán , nhớ xem mình trước cho .
Như thế ắt sẽ thôi lo :
Lo lời chê trách bởi trò ngoa ngôn .